Klienci indywidualni

Dla firm

KROK 1: WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Wnioskowana kwota

- +

Okres kredytowania

- +

KROK 1: WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Wnioskowana kwota

- +

Okres kredytowania

- +
KROK 1 KROK 2

Regulamin

1. Właścicielem serwisu jest Firma:

„Ok-Kredyt” Usługi Finansowe

Michał Pękalski
ul.Wielkiego Dębu 25
03-262 Warszawa

NIP: 851-290-16-21

2. Przez użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć:

Pożyczkobiorca – osoba fizyczna wypełniająca wniosek drogą elektroniczną poprzez Internet. Pozwalająca na wprowadzenie jego danych osobowych i danych na temat interesującej go pożyczki do bazy danych serwisu.
Pożyczkodawca – osoba fizyczna, wyrażająca chęć współpracy na zasadach społecznościowych, wypełniająca wniosek na wprowadzenie jego danych osobowych oraz danych na temat jakich środków i na jakich zasadach chciałby je udzielić.
Pożyczka – postawione do dyspozycji pożyczkobiorcy środki pieniężne Pożyczkodawcy.
Administrator – właściciel serwisu świadczący usługi na rzecz Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy, w celu poprawnego funkcjonowania serwisu

3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Mogą z niego korzystać: osoby fizyczne, zarówno czynne zawodowo jak i bezrobotni. Osoby fizyczne mogą korzystać z serwisu tylko wtedy, gdy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu osoby pełnoletnie posiadający obywatelstwo polskie.

4. Korzystając z serwisu Pożyczkobiorca potwierdza, iż zapoznał się z wszystkimi punktami niniejszego regulaminu oraz, że akceptuje jego treść.

5. Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest przez Pożyczkodawcę po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem serwisu.

6. Nasz serwis może ograniczyć wnioskowaną kwotę pożyczki lub uzależnić jej udzielenie od spełnienia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych warunków bądź całkowicie odmówić jej udzielenia w przypadku stwierdzenia, że podane w formularzu dane są niezgodne ze stanem faktycznym.
Świadczymy usługi polegające na umożliwieniu wymiany korespondencji w formie elektronicznej pomiędzy Pożyczkobiorcami a Pożyczkodawcami w celu zawarcia prywatnej umowy pożyczki.

7. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania maksymalnej i minimalnej kwoty pożyczki, a także okresu spłaty zaciągniętej pożyczki.

8. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty oraz wszelkie informacje zamieszczane na naszej stronie nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa kodeksu cywilnego reklamy i hasła reklamowe zamieszczone na stronach serwisu.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu z przyczyn od serwisu niezależnych. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszani bądź poszerzania usług. Dodatkowo nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, sieci internetowej, czy utratą spowodowaną działaniem osób trzecich.

10. Pożyczkodawca może zastrzec sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy kosztami powstałymi w wyniku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z postanowień Umowy, w szczególności odsetkami karnymi w przypadku nie terminowej spłaty pożyczki oraz ewentualnymi kosztami sądowymi, egzekucyjnymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz kosztami windykacyjnymi.

11. Nie pobieramy od Pożyczkobiorcy żadnych przedpłat związanych z udzieleniem pożyczki.

12. Warunkiem skorzystania z naszego serwisu jest wypełnienie wniosku przez Pożyczkobiorcę oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

13. Informacje dotyczące dostępności Pożyczkodawcy gotowego udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki są w miarę możliwości aktualizowane i uzupełniane na bieżąco.

14. Skontaktujemy się z Pożyczkobiorcą w ciągu dwudziestu czterech godzin od czasu znalezienia Pożyczkodawcy, w sprawie dopełnienia formalności takich jak podpisanie umowy czy udostępnienie innych wymaganych przez Pożyczkodawcę dokumentów.

15. Uruchomienie pożyczki następuje zgodnie z dyspozycją Pożyczkodawcy na wskazany we wniosku przez Pożyczkobiorcę rodzaj formy wypłaty.

16. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki w ratach lub w całości w terminie i wysokości określonej przez Pożyczkodawcę.

17. Zadłużenie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu niespłaconej pożyczki egzekwowane jest w następującej kolejności: koszt listowne: znaczków pocztowych, listów priorytetowych oraz poleconych, upomnień, wezwań do zapłaty, monitów następnie koszty windykacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Koszty sądowe, koszty egzekucyjne oraz należne opłaty i prowizje wraz z kosztami manipulacyjnymi. A przede wszystkim odsetki od zadłużenia wraz z kwotą niespłaconego kapitału.

18. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pożyczki osobie posiadającej adres korespondencyjny w postaci skrytki pocztowej lub osobie posiadającej adres poza granicami Polski.

19. Warunki udzielenia pożyczki zamieszczone w naszym serwisie mogą różnić się od faktycznych warunków określonych w umowie pożyczkowej zawartej z Pożyczkodawcą. Dotyczy to jednak tylko sporadycznych przypadków, kiedy to Pożyczkodawca może zażądać poręczyciela, zastawu, weksla czy innego zabezpieczenia lub poręczenia majątkowego.

20. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przekroczenie czasu oczekiwania na decyzję jeśli wina za zwłokę leży po stronie Pożyczkodawcy. Nie ponosimy także żadnej odpowiedzialności w przypadku braku Pożyczkodawcy zainteresowanego udzieleniem pożyczki w kwocie i na zasadach określonych we wniosku wypełnionym przez potencjalnego Pożyczkobiorcę.

21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy informowania potencjalnego Pożyczkobiorcy o przyczynach nie udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę.

22. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyn.

23. W sprawach nie uregulowanych niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, Karnego oraz Gospodarczego.